Bảng quảng cáo

vanminhdothi2

Hỗ trợ doanh nghiệp

hotroDN

UBND Quận Hải Châu
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN & XỬ LÝ ĐƠN THƯ KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN QUÝ I/2013 In
Viết bởi Phòng Thanh Tra   
Thứ ba, 21 Tháng 5 2013 09:04

Kết quả tiếp nhận và xử lý đơn thư kiến nghị của công dân quý I/2013

 

Đọc thêm...
 
Công tác thanh tra quý I năm 2016 In
Viết bởi Phòng Thanh Tra   
Thứ ba, 22 Tháng 3 2016 15:27

Công tác thanh tra: Thanh tra quận tổ chức giao ban tổng kết công tác thanh tra. Nội dung đánh giá hoạt động công tác thanh tra năm 2015, thông báo kế hoạch thanh tra năm 2016; hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư theo đúng quy trình tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theoThông tư số 07/2014/ TT-TTCP ngày 31/10/2014; thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ. Hội nghị có 31 người là thủ trưởng, cán bộ tham mưu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các phòng liên quan, 13 phường tham dự.

Ngày 25/02/2016 UBND quận ban hành Văn bản số 194/UBND-TTr về triển khai nội dung Văn bản số 362/UBND-NCPC của UBND thành phố, trong đó có nội dung “Tập trung thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng” và hướng dẫn đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo Văn bản số 1176/UBND-TTr Ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND quận hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:Trong quý I năm 2016, các cơ quan hành chính thuộc quận đã tiếp 92 lượt công dân, trong đó: lãnh đạo UBND quận tiếp định kỳ 2 lượt người; các phòng ngành tiếp 13 lượt và UBND các phường tiếp 77 lượt người.

Tiếp nhận 41 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo, trong đó: các phòng chuyên môn thuộc quận tiếp nhận 2 đơn, UBND các phường tiếp nhận 39 đơn. Kết quả đã xem xét xử lý, giải quyết 39/41, còn 2 đơn các đơn vị đang xem xét giải quyết theo quy định. (các phòng giải quyết 2/2 đơn; các phường giải quyết 37/39 đơn.)

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, UBND quận Hải Châu đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Diệu Hiền địa chỉ 101 Huỳnh Thúc Kháng, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khiếu nại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của UBND quận Hải Châu về việc “thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh” của bà. UBND quận ra Thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần đầu và giao nhiệm vụ cho Thanh tra quận xác minh nội dung khiếu nại theo quy định.

Công tác phòng, chống tham nhũng:Thực hiện các văn bản về việc triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015, UBND quận đã thực hiện kê khai tại 89 đơn vị trực thuộc, tổng hợp danh sách 519 người thuộc đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai, tự kê khai. Trong đó, những người có nghĩa vụ kê khai thuộc Thành ủy quản lý 13 người; những người kê khai thuộc Quận uỷ quản lý 161 người và UBND quận quản lý 345 người. UBND quận đã thực hiện việc kê khai, người kê khai đã nộp bản tự kê khai và lưu giữ bản kê khai theo đúng quy định. Việc kê khai, công khai bản kê khai minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện đúng quy định.

Thực hiện Công văn số 97/TTTP-PCTH ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Bính Thân năm 2016, tại quận Hải Châu qua tổng hợp theo dõi các đơn vị đều nghiêm túc chấp hành Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Đến nay chưa phát hiện đơn vị nào sử dụng tiền, tài sản có nguồn gốc nhà nước để làm quà tặng; chưa có cá nhân, tổ chức nào nhận và nộp lại quà tặng không đúng quy định.

Ngoài ra, căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 1075/KH-UBND ngày 16/02/2016 của UBND thành phố về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016, UBND quận ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 25/02/2016 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 và đã triển khai đến 28 phòng, ngành và đoàn thể thuộc quận./.

Nguồn tin từ Thanh tra quận

 
Thực hiện đề án đổi mới công tác tiếp công dân In
Viết bởi Phòng Thanh Tra   
Thứ sáu, 17 Tháng 5 2013 10:21

KẾT QUẢ KIỂM TRA, RÀ SOÁT

VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 3016/QĐ-UBND, NGÀY 21/11/2012 CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN HẢI CHÂU.

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Chủ tịch UBND quận Hải Châu V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân trên địa bàn quận. Từ ngày 08/01/2013 đến ngày 14/01/2013, Thanh tra quận đã triển khai xuống 13 phường tiến hành kiểm tra, rà soát, trao đổi một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch Đề án như việc bố trí phòng tiếp công dân, việc xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp công dân, kiểm tra sổ sách, việc chấp hành chế độ báo cáo, việc thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ tiếp dân và xử lý đơn thư tại đơn vị.

Kết quả cụ thể như sau:

-Qua kiểm tra, khảo sát đa số các phường đã triển khai thực hiện tương đối tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra, qua đó thể hiện việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường và của cán bộ được phân công tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị.

-Các đơn vị đã triển khai tốt các nội dung nêu trong kế hoạch như: bố trí phòng tiếp công dân riêng, ban hành nội quy mới theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011; xây dựng Quy chế Tiếp công dân; phân công Cán bộ có phẩm chất, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, có tác phong gần gũi quần chúng, am hiểu tâm lý, có kiến thức quản lý nhà nước và kiến thức pháp luật, đã được Thanh tra quận hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác tiếp công dân.

-Tuy nhiên do điều kiện trụ sở UBND phường một số đơn vị chật hẹp, phòng làm việc ít nên đơn vị sử dụng phòng Chủ tịch để tiếp công dân như phường Hòa Thuận Đông, Hòa Cường Bắc, Hải Châu I, Hải Châu II, Hòa Thuận Tây, Nam Dương. Các phường Thuận Phước, Thanh Bình, Bình Hiên dùng phòng họp làm phòng tiếp công dân.

-Một số đơn vị chưa xây dựng Quy chế Tiếp công dân, chưa ban hành Quyết định phận công Cán bộ tiếp công dân. Việc thực hiện chi phụ cấp cho cán bộ tiếp công dân thực hiện chưa thống nhất, chỉ có 05 phường Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, Nam Dương thực hiện, các phường còn lại chưa thực hiện chi vì chưa có sự hướng dẫn của UBND quận ( Phòng TC-KH quận).

Công tác quản lý, ghi các loại sổ sách như sổ theo dõi tiếp công dân, sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, các báo cáo, phụ lục kèm theo báo cáo được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, theo mẫu, theo đề cương hướng dẫn. Còn một số đơn vị như P. Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Tây, Bình Hiên thực hiện chưa theo đúng quy định đã được Thanh tra quận trao đổi, hướng dẫn để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Qua kết quả kiểm tra, khảo sát Thanh tra quận đề nghị Chủ tịch UBND các phường nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh lại các nội dung công việc liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tại đơn vị để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn Thanh tra Hải Châu

 
Tổng kết công tác Cải cách hành chính, Văn thư lưu trữ và Ứng dụng CNTT năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 In
Viết bởi Phòng Nội vụ   
Thứ năm, 02 Tháng 6 2016 09:27

CCHCChiều ngày 27.05.2016, tại Hội trường Tầng 2, UBND quận Hải Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính, Văn thư lưu trữ và Ứng dụng CNTT năm 2015

Đọc thêm...
 
Xử lý đơn thư của công dân trong lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường In
Viết bởi Phòng Thanh Tra   
Thứ ba, 28 Tháng 5 2013 14:39

 

Xử lý đơn thư của công dân trong lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường (từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2013)

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 14 trang

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ : 270 Trần Phú - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84511) 3827970 - 3561188
Fax: (84511) 3872774. Email: quanhaichau@danang.gov.vn